http://hydrosazand.ir/templates/jm_iliya/images/logo-loading.png

HSE

اصول حاکم به گونه‌ای تدوین شده است که خواسته‏ ها و الزامات استانداردها و خطوط راهنمای ISO14001،HSE-MS ، OHSAS18001را تأمین نموده و می‌تواند به عنوان مرجعی راهنما برای پرسنل شرکت، کارفرما و ممیزانی که قصد ارزیابی سیستم مدیریت HSE را دارند، مورد استفاده قرار گیرد.

 

پایش و اندازه گیری عملکرد زیست محیطی

جهت ارزیابی عملکرد زیست محیطی در پروژه های شرکت از رویکرد استاندارد ISO 14031 استفاده شده است.

در این استاندارد از الگوی مدیریتی چرخه P-D-C-A پیروی می‌شود. مراحل این چرخه به صورت زیر می‌باشد:
الف) طرح‌ریزی: این مرحله شامل طراحی و انتخاب شاخص‌ها می‌باشد، که برای انتخاب شاخص‌ها می‌توان از شاخص‌های موجود استفاده و یا اقدام به تعریف شاخص‌های جدید کرد.

ب) اجرا: این مرحله شامل موارد زیر می‌باشد:
۱ – جمع آوری داده‌های مرتبط با شاخص‌های انتخاب شده
۲ – تحلیل و تبدیل داده‌ها به اطلاعات برای تشریح عملکرد زیست‌محیطی
۳ – مقایسه اطلاعات موجود با معیارها جهت ارزیابی عملکرد زیست‌محیطی
۴ – گزارش دهی و تبادل اطلاعات مرتبط با عملکرد زیست‌محیطی
ج) بررسی و اقدام: در این مرحله بازنگری و بهبود فرآیند EPE انجام خواهد شد.
شاخص‌های EPE براساس استاندارد ISO 14031 به ۳ گروه زیر تقسیم می‌شوند:
۱- شاخص‌های عملکرد مدیریت Management Performance Indicator) MPI) : این گروه از شاخص‌ها اطلاعات لازم را درمورد تلاش‌های مدیریت و تأثیر آن در عملکرد زیست محیطی فراهم می‌نماید.شاخص‌های عملکرد مدیریت باید اطلاعات لازم را در مورد قابلیت‌ها وتلاش‌های سازمان در مدیریت موضوعاتی نظیر آموزش، الزامات قانونی، تخصیص منابع، مدیریت هزینه‌های زیست محیطی، خرید و توسعه محصول را فراهم نماید.
۲- شاخص‌های عملکرد عملیاتی Operational Performance Indicator) OPI) :این شاخص‌ها، عملکرد زیست‌محیطی فرآیندهای سازمان را نشان می‌دهد.این شاخص‌ها اطلاعاتی را برای مدیریت در مورد عملکرد زیست محیطی فرآیندهای سازمان فراهم می‌نماید.
۳- شاخص‌های وضعیت زیست محیطی Environmental Condition Indicator) ECI): این شاخص‌ها، اطلاعات در مورد عملکرد سازمان و تأثیر آن در وضعیت محلی، منطقه‌ای، ملی یا جهانی محیط زیست را نشان می‌دهد.این شاخص‌ها ارتباط بین فعالیت‌ها ، محصولات و خدمات سازمان را با وضعیت محیط زیست تعیین می‌نماید.

بالا